0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

Algemene Verkoopvoorwaarden

Art.1 – Toepasselijkheid
Aankopen in de webwinkel van Project Made In Holland worden afgehandeld door Yibbs. Yibbs is  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 63285592. BTW nummer: NL855169515.

Onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die u bij Project Made In Holland plaatst en alle daaruit voortvloeiende leveringen door Project Made In Holland aan u. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Art.2 – Overeenkomst en aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Project Made In Holland zijn vrijblijvend en Project Made In Holland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en of drukfouten.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Project Made In Holland. Project Made In Holland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Project Made In Holland dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Project Made In Holland zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Art.3 – Prijsregeling en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling. Betaling kan geschieden middels IDEAL of per bankoverschrijving op bankrekeningnummer NL60KNAB0731863534 t.n.v. Yibbs.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Project Made In Holland gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Art.4 – Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Project Made In Holland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Art.5 – Levering
Wanneer een bepaald jaartal van een artikel is uitverkocht, heeft Project Made In Holland het recht om het opvolgende jaartal van dit artikel te leveren. De door Project Made In Holland opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

In het geval dat u de bestelling zelf ophaalt bij ons Den Haag, komt de bijdrage aan bezorging te vervallen. Dit kan uitsluitend geschieden volgens afspraak en op vertoon van de bevestigingsmail. Bestellingen worden hier maximaal 10 werkdagen na besteldatum voor u gereserveerd.

Art.6 – Aansprakelijkheid en retouren
U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Project Made In Holland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de levering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, geeft Project Made In Holland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Project Made In Holland te retourneren. U dient zich echter vooraf schriftelijk (per brief of mail) in contact te stellen met ons. Retourzendingen worden in dit geval slechts door ons geaccepteerd indien de verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Na ontvangst zal het retour te ontvangen bedrag dan (exclusief de door ons eerder gemaakte verzendkosten) aan u worden overgemaakt.

Art.7 – Bestellingen/communicatie
Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Project Made In Holland, dan wel tussen Project Made In Hollandl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Project Made In Holland, is Project Made In Holland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Project Made In Holland.

Art.8 – Overmacht Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Project Made In Holland in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Project Made In Holland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Project Made In Holland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.

Art.9 – Diversen
Indien u aanProject Made In Holland schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Project Made In Holland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aanProject Made In Holland schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Project Made In Holland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Project Made In Holland deze Voorwaarden soepel toepast.

Project Made In Holland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen(en) gebruik te maken van derden. Project Made In Holland verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over activiteiten, producten en diensten van Project Made In Holland, en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken middels het contact formulier of per brief naar: Project Made In Holland, p.a. Yibbs, Treilerweg 51A, 2583 DB, Den Haag

Art.10 – Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Project Made In Holland behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

Deze post is ook beschikbaar in: Engels